top of page

Finanšu konsultācijas

Mūsu pakalpojumi ietver plašu finanšu un uzņēmējdarbības konsultāciju klāstu, galveno uzsvaru liekot uz uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumiem, investīciju piesaisti, finanšu un operatīvo restrukturizāciju, finanšu uzraudzību un finanšu vadības ārpakalpojumiem. Mūsu pakalpojumu pievienoto vērtību Jūsu uzņēmumam nodrošina mūsu speciālistu profesionālā pieredze.

Mēs sniedzam kosultācijas finanšu, vadības, stratēģiskās plānošanas, nodokļu u.tml. jautājumos. Mēs sniedzam pakalpojumus saskaņā ar attiecīgajiem starptautiski atzītiem standartiem.

 
Patiesās vērtības noteikšana
Sadarbībā ar mūsu partneriem, mēs veicam dažādu aktīvu grupu patiesās (tirgus) vērtības noteikšanu saskaņā ar starptautiski atzītu vērtēšanas metodoloģiju. Vērtējamā manta var būt uzņēmuma akcijas vai daļas, finanšu instrumenti, uzņēmuma aktīvi, prasības vai līgumi, kā arī nekustamais īpašums. Mēs sniedzam novērtējumu dažādiem darījumiem komerciālajos un tiesiskajos strīdos, t. sk. nesaņemto ieņēmumu aprēķinu.

 

Biznesa plāni un finanšu prognozes
Mēs sagatavojam finanšu prognozes un budžetu projektus, veicam projektu ienesīguma izpēti un finanšu analīzi. Balstoties uz  klientu sagatavotajām komerciālajām prognozēm, mēs izstrādājam biznesa plānus, kas atbilst starptautiskiem standartiem. Biznesa plāns ir detalizēta uzņēmuma plānotās darbības un ar to saistīto ieņēmumu un izmaksu programma. Biznesa plānā tiek ietvertas prognozes par uzņēmuma ienākumiem, bilances posteņiem un apgrozījumu, kā arī noteiktas vadlīnijas nosprausto mērķu sasniegšanai, prognozēts uzņēmuma sniegto pakalpojumu/ražotās produkcijas pieprasījums, plānoti ražošanai/pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie resursi, investīcijas, mārketinga stratēģija, infrastruktūras izmaksas un nepieciešamās organizatoriskās izmaiņas.

 

Restrukturizācija un reorganizācija
Mēs piedāvājam klientiem individuālus kompleksus uzņēmuma restrukturizācijas plānus. Mēs piedāvājam risinājumus uzņēmuma vai uzņēmumu grupas optimālai reorganizācijai, sniedzam padomus attiecībā uz daļu vai mantas pārdali un, vajadzības gadījumā, sagatavojam jaunu juridisku personu dibināšanai nepieciešamos dokumentus.

bottom of page